Navigovať do servisuTurňa nad Bodvou, Hájska cesta 727/8Telefón+421 915 144 511, +421 911 144 511 E-mailturna@vmautosro.sk Otváracia dobaPo - Pia: 7:00 - 17:00

Prepravný poriadok

Kontaktujte nás

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRRAVY OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI VM AUTO s.r.o.

vydaný podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave


Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Účelom vydania tohto prepravného poriadku je popis rozsahu činností pri zabezpečovaní
predmetu činnosti nákladná cestná doprava obchodnou spoločnosťou VM AUTO s.r.o., úprava práv,
povinností a zodpovedností pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom Dopravcu alebo pri
vykonávaní odťahovej služby cestným nákladným vozidlom Dopravcu, stanovenie podmienok na
uzatvorenie Zmluvy o preprave podľa ustanovenia § 610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného
zákonníka, medzi Dopravcom a fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako Objednávateľmi.

2. Podľa tohto prepravného poriadku Dopravca vykonáva vnútroštátnu nákladnú cestnú
dopravu vozových a kusových zásielok paletovaného tovaru, sypkých materiálov a ostatných
materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení tohto Prepravného poriadku.

3. Dopravcom je podľa tohto prepravného poriadku obchodná spoločnosť VM AUTO s.r.o., so
sídlom Žarnovská ulica 119/2 044 02 Turňa nad Bodvou, IČO: 45 557 969, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 25812/V ( ďalej v texte len „ Dopravca “ ).

4. Objednávateľom je podľa tohto prepravného poriadku fyzická alebo právnická osoba, ktorá
si u dopravcu objednala prepravu veci alebo odťah motorového vozidla (ďalej v texte len
„Objednávateľ“).

5. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je vykonávanie všetkých potrebných činností
Dopravcu súvisiacich premiestnením vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných
druhov tovarov na základe objednávky Objednávateľa za odmenu v rámci predmetu činnosti nákladnej
cestnej dopravy.

6. Odťahom je podľa tohto prepravného poriadku vykonávanie všetkých potrebných činností
Dopravcu súvisiacich s odťahom vozidla Objednávateľa z cestnej komunikácie alebo iného
priestranstva, na základe objednávky Objednávateľa za odmenu v rámci predmetu činnosti nákladnej
cestnej dopravy.

7. Prepravnou alebo odťahovou povinnosťou Dopravcu je podľa tohto prepravného poriadku
povinnosť vykonať prepravu alebo odťah vozidla, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného
poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla,
spôsobilosť vodiča a nebránia tomu iné príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

8. Vozidlom je podľa tohto prepravného poriadku vozidlo vo vlastníctve Dopravcu, ktorým sa
vykonáva preprava alebo odťah vozidla Objednávateľa (ďalej v texte len „Vozidlo“).

9. Odťahovaným vozidlom je podľa tohto prepravného poriadku vozidlo Objednávateľa,
ktorého odťah Dopravca zabezpečuje svojou činnosťou (ďalej v texte len „Odťahované vozidlo“).

10. Technickou základňou je prevádzka Dopravcu na Žarnovskej 119/2 044 02 Turňa nad
Bodvou, ktorá je vybavená na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie
vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, v rozsahu poskytovaných dopravných služieb (ďalej v
texte len „Technická základňa“).


Článok II.

Charakter, rozsah a druhy prepravy nákladnej cestnej dopravy

1. Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v rámci územia Slovenskej republiky.

2. Charakterom vykonávanej nákladnej cestnej dopravy sa rozumie najmä:

2.1. vykonávanie prepravy celovozových zásielok,

2.2. vykonávanie prepravy paletových zásielok,

2.3. vykonávanie prepravy sypkých substrátov,

2.4. vykonávanie prepravy ostatných materiálov,

2.5. vykonávanie odťahu Odťahovaných vozidiel.

3. Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravovaná jednému Objednávateľovi
jednou jazdou Vozidla, ak bola využitá užitočná hmotnosť Vozidla alebo bez ohľadu na hmotnosť
nákladu, maximálne však do povolenej celkovej hmotnosti Vozidla, ak:

3.1. je ňou využitá ložná plocha Vozidla,

3.2. sa preprava vykoná osobitnou jazdou Vozidla na základe dohody s Objednávateľom
alebo ak to vyžaduje osobitná povaha prepravovanej veci alebo vykonanie prepravy v lehote
požadovanej Objednávateľom.

3.3. ak sa veci, ktorých preprava sa vykonáva Vozidlom nakladajú alebo vykladajú na dvoch
alebo viacerých miestach.
O jednu jazdu Vozidla ide aj vtedy, ak Dopravca preložil prepravované veci na iné Vozidlo z
prevádzkových dôvodov.

4. Dopravca vykonáva v rámci prepravy a odťahu Odťahovaných vozidiel Objednávateľov
najmä nasledovné činnosti:

4.1. prijíma telefonické, e-mailové alebo písomné Objednávky Objednávateľa na prepravu
alebo odtiahnutie Odťahovaného vozidla,

4.2. vykonáva prepravu vecí z miesta nakládky do miesta vykládky, podľa Objednávky
Objednávateľa,

4.3. vykonáva výjazd z technickej základne Dopravcu na miesto naloženia Odťahovaného
vozidla podľa údajov uvedených v Objednávke Objednávateľa,

4.4. pristavuje Vozidlo k naloženiu Odťahovaného vozidla,

4.5. vykoná potrebné úkony na naloženie Odťahovaného vozidla na Vozidlo a zabezpečí
Odťahované vozidlo proti pohybu počas jeho prepravy,

4.6. po príjazde na miesto určené Objednávateľom alebo do Technickej základne Dopravcu
vizuálne skontroluje vyloženie Odťahovaného vozidla,

4.7. odovzdá Odťahované vozidlo Objednávateľovi alebo osobe, ktorá je Objednávateľom na
prevzatie Odťahovaného vozidla splnomocnená na základe písomného plnomocenstva,

4.8. vydáva Objednávateľovi daňový doklad o úhrade odmeny za prepravu vecí alebo odmeny
za odťah Odťahovaného vozidla alebo faktúru na úhradu odmeny.


Článok III.

Vymedzenie podmienok na uzavretie Zmluvy o preprave

1. Zmluva o preprave bude uzatvorená medzi Dopravcom a Objednávateľom podľa
ustanovenia § 610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.

2. Objednávateľ si prepravu alebo odťah Odťahovaného vozidla objednáva u Dopravcu
objednávkou. Objednávku môže Objednávateľ zadať Dopravcovi telefonicky, e-mailom alebo písomne
(ďalej v texte len „Objednávka“). Objednávka sa nevyžaduje v prípadoch, ak má Dopravca s
Objednávateľom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave alebo odťahu.

3. Objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy
alebo odťahu Odťahovaného vozidla a to najmä:

3.1. vymedzenie Dopravcu s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, telefónneho čísla a emailu,

3.2. vymedzenie Objednávateľa s uvedením obchodného mena, sídla a IČO, telefónneho čísla
a e-mailu, pokiaľ ide o právnickú osobu alebo mena, priezviska, miesta trvalého pobytu a dátumu
narodenia, telefónneho čísla a e-mailu, pokiaľ ide o fyzickú osobu,

3.3. opis prepravovaných vecí (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a
obal), spôsob a približný čas nakládky a vykládky vecí miesto odoslania, miesto určenia, príp. aj
žiadanú trasu dopravnej cesty alebo miesto nakládky a približný čas naloženia Odťahovaného vozidla, špecifikácia Odťahovaného vozidla, najmä druh vozidla, typ vozidla a evidenčné číslo vozidla.

4. K uzavretiu Zmluvy o preprave dochádza okamihom potvrdenia Objednávky Objednávateľa
Dopravcom. Objednávka je pre Objednávateľa záväzná aj v prípade, ak bola zadaná Dopravcovi
telefonicky a potvrdená Dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia Objednávky zo strany
Objednávateľa po pristavení Vozidla na nakládku prepravovaných vecí alebo Odťahovaného vozidla
má Dopravca voči Objednávateľovi nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku. Náhrada škody
sa vypočíta ako počet vykázaných km od výjazdu Vozidla z Technickej základne Dopravcu po miesto
nakládky uvedené v Objednávke a späť vynásobený sadzbou za 1 km podľa cenníka Dopravcu
platného ku dňu vykonania prepravy alebo odťahu.

5. Zmluvou o preprave sa Dopravca zaväzuje Objednávateľovi, že vykoná prepravu vecí alebo
odťah Odťahovaného vozidla za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto
prepravným poriadkom a Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie prepravy vecí alebo odťahu
Odťahovaného vozidla zaplatí Dopravcovi odmenu podľa Cenníka platného ku dňu vykonania
prepravy alebo odťahu (ďalej v texte len „Cenník“).

6. Vykonaním prepravy vecí alebo odťahu Odťahovaného vozidla Dopravcom na miesto podľa
dohody s Objednávateľom alebo do Technickej základne Dopravcu a ďalších s tým súvisiacich
činností vzniká Dopravcovi nárok na odmenu.

7. Objednávateľ prepravy vecí a Dopravca sa môžu dohodnúť, že odmenu vyplatí
Objednávateľ prepravy vecí celkom alebo čiastočne alebo že odmenu uhradí Príjemca prepravených
vecí. V prípade, ak má podľa dohody medzi Objednávateľom prepravy vecí a Dopravcom odmenu
uhradiť Príjemca prepravených vecí, ktorý však odmenu odmietne uhradiť, je povinný zaplatiť odmenu
Objednávateľ prepravy vecí. V tomto prípade môže Dopravca odovzdať prepravované veci Príjemcovi
len so súhlasom Objednávateľa prepravy.

8. Spôsob výpočtu odmeny Dopravcu za vykonanie prepravy alebo odťahu bude uvedený v
Cenníku, platnému ku dňu vykonania prepravy alebo odťahu.

9. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou odmeny Dopravcovi je Dopravca oprávnený
požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.


Článok IV.

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ prepravovaných vecí je povinný uviesť Dopravcovi pravdivý popis fyzikálnych
vlastností prepravovaných vecí. V prípade, ak Objednávateľ prepravy vecí zatají vlastnosti
prepravovaných vecí alebo ich uvedie nepravdivo, s úmyslom zatajenia nebezpečného alebo
nezákonného charakteru prepravovaných vecí, bude Objednávateľ vecí plne zodpovedať za obsah
prepravovaných vecí a za prípadné následky spojené s prepravou takýchto vecí.

2. Zmluva o preprave obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 261 a
nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Odosielateľ prepravovaných vecí je povinný odovzdať Dopravcovi prepravované veci v
stave spôsobilom prepravy tak, aby mohli byť Dopravcom riadne zabezpečené proti ich posunu.
Prepravované veci musia byť zabalené a uspôsobené tak, aby pri riadnom nakladaní a ich preprave
nespôsobili škodu na ostatných prepravovaných veciach.

4. Ak prepravované veci Objednávateľa nezodpovedajú ustanoveniam tohto článku, môže
Dopravca ich prijatie odmietnuť, zbytočný výjazd a odjazd Vozidla a s tým spojenú stratu času je však
Objednávateľ povinný Dopravcovi uhradiť. Ak je možné nedostatky prepravovaných vecí odstrániť bez
väčších výdavkov, je Dopravca oprávnený, ale nie je povinný tieto nedostatky na náklady
Objednávateľa prepravy vecí odstrániť.

5. Objednávateľ prepravy vecí zodpovedá Dopravcovi za škody spôsobené osobám, na
Vozidle, alebo na iných prepravovaných veciach, chybným obalom prepravovaných vecí, ako aj za
všetky ďalšie škody vzniknuté Dopravcovi z tohto dôvodu.

6. Objednávateľ prepravy vecí je povinný poskytnúť Dopravcovi o prepravovaných veciach
všetky informácie, o ktoré Dopravca požiada.

7. Objednávateľ prepravy vecí je oprávnený vykonať zmeny v Objednávke, najmä môže
požadovať od Dopravcu zastavenie prepravy vecí, zmenu miesta vykládky alebo vydanie
prepravovaných vecí inému Príjemcovi, avšak zmeny Objednávky je Objednávateľ prepravy vecí
povinný oznámiť Dopravcovi pred začatím dohodnutej prepravy.

8. Objednávateľ je povinný uhradiť Dopravcovi za vykonanie prepravy vecí alebo odťahu
Odťahovaného vozidla dohodnutú odmenu.

9. Objednávateľ je povinný Odťahované vozidlo prevziať od Dopravcu v termíne a na mieste
dohodnutom Dopravcom a Objednávateľom alebo v termíne a na mieste určenom Dopravcom.


Článok V.

Vylúčenie z prepravy

1. Dopravca vykonáva prepravu vecí s vylúčením nasledovných vecí:

1.1. nebezpečných odpadov,

1.2. nebezpečných vecí,

1.3. tekutých materiálov,

1.4. živých zvierat,

1.5. skaziteľných potravín


Článok VI.

Prekážky prepravy a dodania

1. Ak nastanú prekážky prepravy vecí, ktoré je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou
prepravou, budú veci prepravené na základe dohody s Objednávateľom obchádzkovou trasou alebo
náhradnou prepravou. Zvýšená odmena podľa skutočne vykonanej trasy prepravy môže byť účtovaná
len keď sa veci prepravujú cez obchádzkovú trasu a zmena trasy bola dohodnutá s Objednávateľom.

2. Ak nie je pri vykládke na mieste určenia zastihnuteľný Príjemca prepravovaných vecí alebo
ak Príjemca odmietne prijatie prepravovaných vecí, Dopravca bezodkladne oboznámi Objednávateľa
prepravy vecí o príčine prekážky a vyžiada si jeho ďalší pokyn.


Článok VII.

Zodpovednosť dopravcu

1. Dopravca zodpovedá za škodu na prepravovanej veci, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej
vydania Príjemcovi, pokiaľ ju nemohol odvrátiť ani pri vynaložení maximálneho úsilia a odbornej
starostlivosti.

2. Za škodu na prepravovaných veciach nezodpovedá Dopravca, ak preukáže, že bola
spôsobená:

2.1. Objednávateľom alebo Príjemcom,

2.2. vadou alebo prirodzenou povahou prepravovaných vecí alebo

2.3. vadným obalom prepravovaných vecí, na ktorý Dopravca upozornil Objednávateľa pri
prevzatí vecí na prepravu.

3. Dopravca je povinný urýchlene podať Objednávateľovi prepravovaných vecí správu o škode
na prepravovaných veciach vzniknutej počas prepravy do jej odovzdania Príjemcovi.

4. Ak Objednávateľ alebo Príjemca prepravovaných vecí zistí celkovú alebo čiastočnú stratu
alebo poškodenie prepravovaných vecí sú oprávnení tieto vady reklamovať u Dopravcu. V reklamácii
je Objednávateľ povinný uviesť nedostatky prepravovaných vecí a stručne ich zdôvodniť.

5. Dopravca zodpovedá za škodu na prepravovaných veciach pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri
vynaložení maximálneho úsilia a odbornej starostlivosti, podľa Občianskeho zákonníka.

6. Dopravca zodpovedá za škodu na Odťahovanom vozidle, ktorá vznikla po jeho naložení až
do jeho vydania Objednávateľovi, pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení maximálneho úsilia a
odbornej starostlivosti, podľa Občianskeho zákonníka.

7. Ostatné rieši Reklamačný poriadok dopravcu.


Článok VIII.

Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone prepravy alebo
odťahu sa považuje:

1.1. dopravná nehoda,

1.2. požiar Vozidla alebo Odťahovaného vozidla.

2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič Vozidla povinný predovšetkým:

2.1. bezodkladne zastaviť Vozidlo,

2.2. urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného Mimoriadnou
udalosťou,

2.3. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc
bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

2.4. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť
jej obnovenie.

3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty
alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode na majetku väčšieho
rozsahu, je vodič Vozidla povinný:

3.1. ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,

3.2. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,

3.3. zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu alebo na toto miesto sa
bezodkladne vrátiť po poskytnutí, alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti.


Článok VII.

Platnosť prepravného poriadku

1. Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom vydania povolenia Dopravcovi na
nákladnej cestnej dopravy. Prepravný poriadok je prístupný na webovom sídle Dopravcu.

2. Dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle alebo iným
vhodným spôsobom.


V Košiciach dňa 01.05.2019

VM AUTO s.r.o.
Viktor Majančík , konateľ

Kontaktujte nás

Súhlasím, aby prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom poskytnutia informácií týkajúcich sa vyššie uvedených servisných služieb. Ďalšie informácie ako spracúvame osobné údaje nájdete sekcii informácie o ochrane osobných údajov.